27 januari 2022

Ekologiskt smältlim minskar koldioxidavtrycket

Förpackningsmarknaden växer och den växer snabbt enligt en rapport från Business Insider. Den asiatiska och nordamerikanska marknaden beräknas växa med så mycket som 60 procent från 2016 till 2023. Även den europeiska marknaden ser en stark tillväxt. Det ställer krav på alla aktörer i hela kedjan och, som oftast vid stark tillväxt, belastas miljön hårt. Så att intresset för miljövänliga och hållbara lösningar också ökar är inte förvånande.

Minskat koldioxid avtryck

Hållbarhetstrenden på förpackningsmarknaden är särskilt tydlig i det växande intresset för att minska koldioxidutsläppen. Med förnybara råvaror och resurssnåla material som ekologiskt smältlim minskas koldioxidavtrycket. Bühnen har förutom sina välkända varm- och kallim utökat sitt sortiment med biobaserade smältlim för att svara upp mot efterfrågan.

Vad är ett ekologiskt biobaserat smältlim?

Enkelt uttryckt består en viss procent av ett biobaserat smältlim av förnybara råmaterial. Den mängd koldioxid som frigörs vid förbränning mäts också och är del i målet att bli klimatneutral. Ofta refererat till som livscykelanalys, vilket ger en bättre helhetsbild av en produkts klimatpåverkan.

Fördelarna med smältlim ur ett ekologiskt perspektiv

Den första och tydligaste fördelen med smältlim är att det inte använder lösningsmedel. Med Bühnens DIN- och ISO-certifierade smältlim minskar även det totala koldioxidavtrycket på grund av reducerad miljöbelastning i varje steg i tillverkningen. Ett lågtemperaturssmältlim minskar miljöbelastningen ytterligare. Eftersom det krävs mindre energi och kan användas på tunnare material.

Ekologiskt smältlim anpassat för återvinning

Själva limmet återvinns inte av praktiska skäl. Målet är i stället att limmet inte ska störa återvinningsprocessen. För att uppnå detta är det viktigt att använda så lite lim som möjligt utan at det påverkar funktionen och att limmet i största möjliga mån är biologiskt nedbrytbart.

Bühnens biobaserade smältlim

Bühnens nya smältlimserie Nature är ISO– och DIN-certifierad och testad av externa laboratorier. Den höga förekomsten av förnybara råvaror i limmet, upp till 50 procent, och att det är anpassat för återvinning gör dessa lim miljövänliga. Vidare minskar ett ekologiskt smältlim för lägre temperaturer energikostnaderna. Och så förbättras arbetsmiljön då risken för brännskador minskar.

Kontakta oss om du vill ställa om till en mer miljövänlig och hållbar limlösning.